Behandling av personuppgifter som lämnas via formulär på telenor.se/företag


I samband med att du fyller i formulär på telenor.se/foretag kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

Personuppgiftsansvarig

Telenor Sverige AB, org.nr. 556421–0309, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilken typ av data vi behandlar

Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som du tillhandahåller till oss via formulär. Sådana personuppgifter utgörs bl.a. av: namn, e-postadress, företag du jobbar på och din roll på företaget.

Om du har tackat ja till cookies så samlar vi också in uppgifter om dig via cookies på vår webbsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder på vår webbsida här.

Så här använder vi data och vår rättsliga grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig efter förfrågan, skicka nyhetsbrev till dig efter förfrågan och skicka information och material till dig som du har efterfrågat. Vi kan även komma att kontakta dig för att undersöka om du är nöjd med vår kommunikation som vi erbjuder dig. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig, skicka nyhetsbrev och information och material som du har efterfrågat samt säkerställa kundnöjdhet.

Om du väljer att tacka ja till att vi skickar information och erbjudanden via e-post till dig, så behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål. Vi behandlar då dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Om du har valt att tacka ja till cookies för analys, statistik och marknadsföring på vår webbsida kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Vår behandling av dina personuppgifter för dessa ändamål baseras på ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du hittar mer information om hur du tar tillbaka ditt samtycke under rubriken "Återkalla samtycke" nedan.

Vem vi delar med oss av data till

Endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer får ta del av dina personuppgifter. Vi använder t.ex. leverantörer som tillhandahåller utskick av e-post och sådana leverantörer kommer, såsom del av tjänsterna de tillhandahåller till oss, att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantör utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

När vi använder leverantörer kan det innebära att dina personuppgifter överförs till länder utanför EES (dvs. tredje land). All sådan överföring sker i överenstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning, såsom EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring (här) eller Binding Corporate Rules (bindande företagsinterna regler som är godkända av relevant dataskyddsmyndighet).

Hur länge sparar vi data

Vi sparar dina personuppgifter så länge du har en aktiv kontakt med oss (t.ex. kontaktat oss eller efterfrågat mer material) och upp till 15 månader därefter. Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för utskick av information och erbjudanden via e-post och valt att tacka ja till cookies för analys, statistik och marknadsföring på vår webbsida kan du även ses som aktiv om du t.ex. har klickat på våra länkar eller besökt vår webbsida.

Om du återkallar ditt samtycke till att vi marknadsför våra produkter och tjänster till dig kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges bl.a. genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig (s.k. registerutdrag).
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
  • Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ett visst ändamål eller för direkt marknadsföring. När vår behandling baseras på ditt samtycke, sker sådan invändning genom att du återkallar ditt samtycke, se stycket "Återkalla samtycke" nedan.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dina rättigheter och hur du gör för att utöva dem i vår integritetspolicy som du hittar här.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en länk på de e-postutskick som du får från oss eller genom att kontakta oss på personuppgifter@telenor.se.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill prata med vårt dataskyddsombud, ber vi dig ringa Kundservice på telefon 020-22 22 22, så kommer de att se till att du får prata med rätt person. Du kan också maila på personuppgifter@telenor.se.