Behandling av personuppgifter som lämnas via formulär på telenor.se/företag


I samband med att du fyller i formulär på telenor.se/foretag kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

Personuppgiftsansvarig

Telenor Sverige AB, org.nr. 556421-0309 (”vi,” ”oss,” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilken typ av data vi behandlar

Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som du tillhandahåller till oss. Sådana personuppgifter utgörs bl.a. av: namn, e-postadress, företag du jobbar på och din roll på företaget.

Vi samlar också in uppgifter om vilka sidor du besökt via cookies på vår webbsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder på vår webbsida här.

Så här använder vi data och vår legala grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig via e-post. Viss marknadsföring är baserad på profilering av vilka sidor du besökt på vår webbsida, öppnade epost, klickade länkar i epost och vilket företag du arbetar på. Vi använder också profileringen för att undersöka om du är nöjd med vår kommunikation som vi erbjuder dig.

Vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du hittar mer information om hur du tar tillbaka ditt samtycke under rubriken "Återkalla samtycke" nedan.

Vem vi delar med oss av data till

Endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer får ta del av dina personuppgifter. Vi använder leverantörer som tillhandahåller utskick av e-post och sådana leverantörer kommer, såsom del av tjänsterna de tillhandahåller till oss, att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantör utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

När vi använder leverantörer kan det innebära att dina personuppgifter överförs till länder utanför EES (dvs. tredje land). All sådan överföring sker i överenstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning, såsom EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring (här) , Privacy Shield (avseende överföringar till USA, se www.privacyshield.gov) eller Binding Corporate Rules (bindande företagsinterna regler som är godkända av relevant integritetsskyddsmyndighet).

Hur länge sparar vi data

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan laglig grund för att behålla dem (t.ex. för de ändamål som krävs om du har en kundrelation med Telenor).

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till registerutdrag: Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering: Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”.
  • Rätt till begränsning: Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Då vår behandling baseras på ditt samtycke, sker sådan invändning genom att du återkallar ditt samtycke, se ”Återkalla samtycke” nedan.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du här: https://www.integritetsskyddsmyndigheten.se/om-oss/kontakta-oss/.

Återkalla samtycke

Du lämnar ditt samtycke i formulär som du fyller i på telenor.se/foretag.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en länk på de e-postutskick som du får från oss.

Notera att återkallelse enligt ovan är det enda sätt du kan återkalla ditt samtycke. Om du fyller i ett nytt formulär utan att lämna samtycke till marknadsföring kommer detta inte att fungera som ett återkallande av redan lämnat samtycke i tidigare ifyllt formulär.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill prata med vårt dataskyddsombud, ber vi dig ringa Kundservice på telefon 020-22 22 22, så kommer de se till att du får prata med rätt person. Du kan också maila på personuppgifter@telenor.se