Insikter från Telenor Techday 2023

Techday 2023 fokuserade på två områden – hur företag kan skapa affärsnytta med ny teknik och hur vi skapar fler säkra och trygga företag. Högaktuella ämnen i ständig utveckling där de inbjudna gästerna bidrog till intressanta diskussioner. Samverkan, ökat ansvar, innovation och synergier mellan dessa blev den röda tråden.


1. Tekniken genomsyrar affären
Med de senaste årens accelererande teknikutveckling, ser vi nu ett tydligt skifte där området tar allt större plats i affären. Vad som tidigare var en enskild teknikfråga, är idag en essentiell faktor hos alla avdelningar, som sätter tonen för affärsutvecklingen framåt. Detta drivs också på av en allt större samverkan mellan olika intressenter.

”Samverkan mellan människor och kompetenser är ännu viktigare nu med den pågående tekniska utvecklingen. Det är först då vi kan nyttja den på bästa sätt, när vi ser på teknikfrågan utifrån flera discipliner och perspektiv.” – Dennis Helfridsson, VD ABB.


2. AI – ansvarsfull teknikutveckling på agendan
AI har på kort tid gått från att vara teknikvärldens doldis till att idag vara ett av de största diskussionsämnena, med nya verktyg och innovativa lösningar som blivit tillgängliga för den breda massan. Men med dessa banbrytande tekniker kommer också stora utmaningar och risker, vilket har satt vikten av ansvarsfull utveckling på agendan. Nu ställs det nya krav på både näringsliv och individer att bli mer riskmedvetna i sin användning och utveckling av AI, där rådet är att ligga steget före lagstiftare och kommande regleringar för att främja en mer hållbar, ansvarsfull teknikutveckling.

”Det korta rådet, för både bolag liksom individer, är - gör inget dumt. Det innebär att se på dessa nya verktyg och tekniker med en sund skepticism, vara riskmedveten och tänka på möjliga konsekvenser och utfall av vår AI-användning. Vi ska heller inte vänta in kommande riktlinjer för att börja följa dem, utan i stället ta höjd för att dessa snart är på plats och då ha ansvarsfulla rutiner och processer på plats.” – Fredrik Lundberg, Head of AI, Data & Analytics PwC.


3. Innovation och säkerhet – en avgörande samverkan
Att skapa bra förutsättningar för innovation har inte alltid gått hand i hand med tydliga säkerhetsföreskrifter, något som i dagens läge kan komma att utmanas. Två behov som tidigare stått i kontrast till varandra, behöver nu en gemensam plattform, där starka synergier kan skapas för nya innovationer och säkerhetslösningar i framkant. Utvecklingen av AI, en mer avancerad och utbredd digitalisering och den mänskliga faktorns påverkan är alla drivkrafter till framtidens teknik – likaså där de största riskerna finns. Med en ny inställning till hur vi bäst hanterar, utmanar och utvecklar ny teknik, kan innovation och säkerhet bli varandras accelerator i stället för bromskloss.

”Vi måste börja fokusera på tillgången framför risken, och se hur vi människor tillsammans med innovationer kan vara del av lösningen i stället för problemet. De som bäst kan skydda en arbetsplats är dess anställda, så länge de får de rätta förutsättningarna med tillgång till ny teknik och kunskapen kring hur den bäst kan användas.” – Petra Klein, Group CISO Swedbank.