Miljö och klimat

Vårt miljöarbete

Vi på Telenor gör allt vi kan för att bidra till ett hållbart samhälle. I många år har vi arbetat aktivt med resurshushållning och klimatpåverkan. Till exempel utvecklar vi kommunikationslösningar med miljön i fokus och vi tar hand om vårt avfall.

Vårt miljöarbete fokuserar på tre viktiga områden:

  • Klimatpåverkande utsläpp och energiförbrukning.
  • Källsortering, återanvändning och återvinning.
  • Miljöeffektiva upphandlingar och inköp.

Ambitiösa klimatmål

Vårt mål är att kraftigt reducera klimatpåverkan. I Sverige har vi kommit långt och minskat våra klimatutsläpp med 75 procent sedan 2019. Målet är att nå noll i utsläpp före 2030. Vi har varit med i Fossilfritt Sverige från start och är ISO-certifierade inom miljö och kvalitet enligt ISO 9001 och ISO 14001. Som en del av vårt ambitiösa klimatarbete är vi även anslutna till initiativet Science Based Target som verkar för att kraftigt reducera klimatpåverkan på global nivå.

Vill du veta om vår miljöpolicy eller har frågor kring vårt miljöarbete, är du välkommen att kontakta miljöavdelningen.

Vi energieffektiviserar

”Behöver jag verkligen göra den här resan?” Det är en fråga alla medarbetare hos oss överväger inför ett möte på annan ort. Kan till exempel mötet göras via video så sparar vi på miljön, samtidigt som det är en smidig och tidseffektiv lösning.

Visste du att vi delar nät med andra operatörer? Det gör att vi kan sänka vår elförbrukning och dessutom minskar det behovet av utrustning. Det betyder mindre resor för reparation och underhåll.

Dessutom använder vi oss av frikyla. Det är en metod som innebär att man drar nytta av temperaturskillnader och skapar ett luftflöde som kyler både rum och utrustning. Resultatet? Mycket lägre elförbrukning. Sist men inte minst, vi använder grön el i hela vår verksamhet! 

Vi klimatkompenserar

2018 blev Telenor Sverige det första telekombolaget i världen att klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard. Det betyder att tar vi ansvar för verksamhetens utsläpp samtidigt som vi ständigt jobbar för att minska dem. Vi klimatkompenserar även för våra kunders transporter av köpta produkter.

Läs vår hållbarhetsrapport här >

Hållbara leverantörskedjor

Vi tar hänsyn till miljön när vi gör investeringar och när vi väljer leverantörer. Våra leverantörer måste leva upp till Telenors krav på hållbarhet. I alla ny- och omförhandlingar undertecknar våra leverantörer ett ABC-avtal (Agreement on responsible Business Conduct). Avtalet innebär att de aktivt följer vår uppförandekod för leverantörer. Vi följer också upp med enkäter och platsbesök, för att hitta förbättringsområden och för att säkerställa att våra leverantörskedjor är hållbara.

Gamla mobiler får nytt liv

När våra kunder vill uppgradera sin mobil hos oss återvänder vi den gamla. Antingen får den ett nytt hem eller så plockas den isär och blir reservdelar. All data i mobilen raderas enligt lagstadgade krav och vi återanvänder hela 97% av alla mobiler. Resterande 3% återvinns som reservdelar.

Genom vårt medlemskap i El-Kretsen säkerställer vi att våra produkter tas omhand och återvinns på rätt sätt. Sedan 2007 har vi samlat in över 500 000 mobiler till återvinning!

Självklart återvinner vi även vårt egna elektronikavfall och många av våra inköpta produkter återgår till leverantörerna.

 

Hälsa och säkerhet

Vi jobbar för att begränsa elektromagnetisk strålning och följer aktivt den vetenskapliga utvecklingen inom området. 

  • Genom att dela master med andra operatörer så minskar vi påverkan på landskapsbilden. Samtidigt gör vi allt vi kan för att masterna ska smälta in i miljön - oavsett var de står.
  • Det är viktigt för oss att alltid ge objektiv information om eventuella hälsoproblem som är relaterade till våra anläggningar, tjänster och produkter.
  • Vi följer Strålskyddsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Mer läsning hittar du i WHOs faktablad om elektromagnetiska fält och mobiltelefoni samt hos Strålskyddsmyndigheten