Miljö och klimat

Vi på Telenor gör allt vi kan för att bidra till ett hållbart samhälle. Till exempel genom att utveckla och förenkla miljöeffektiva kommunikationslösningar och genom att hushålla med resurser och ta hand om vårt avfall.

Vi har en koncernövergripande policy för hållbarhet, där miljö är en viktig del. Vårt miljöarbete har tre fokusområden:

 • Klimatpåverkande utsläpp och energiförbrukning.
 • Källsortering, återanvändning och återvinning.
 • Miljöeffektiva upphandlingar och inköp.

När vi gör investeringar och väljer leverantörer väger vi in miljöhänsyn. Miljökriterier ingår som en naturlig del i vår inköpsprocess.

Vi energieffektiviserar

”Behöver jag verkligen göra den här resan?” Den frågan ska våra medarbetare alltid ställa sig när de står inför ett möte på annan ort. Och ofta kan de slippa åka bort – vi har mobila kommunikationssätt i vårt DNA. Bra för klimatet, bekvämt för våra medarbetare. Vi delar vårt nät med andra operatörer. Det minskar behovet av utrustning, sänker vår elförbrukning och ger en mer effektiv logistik för reparation och underhåll. Dessutom använder vi oss så mycket vi kan av frikyla. Det är en metod där man drar nytta av temperaturskillnader och skapar ett luftflöde som kyler rummet och utrustningen. Resultatet? Mycket lägre elförbrukning. Sist men inte minst, vi använder grön el i hela vår verksamhet!

Vi klimatkompenserar

För den CO2 som vi har kvar från energi och transporter har vi valt att klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard. Vi klimatkompenserar även för våra kunders transporter av köpta produkter.

Läs vår hållbarhetsrapport >

Vi återanvänder

Våra kunder kan byta sina gamla mobiler till nya. Vi tar då hand om mobilen och säljer den vidare till nya användare. På det viset får den en längre livslängd. Så här ser processen ut:

 1. Vi kollar att mobilen är funktionsduglig.
 2. Sedan raderar vi all data enligt internationell standard.
 3. Till sist säljer vi vidare mobilen till utvalda återförsäljare i Europa. Återförsäljarna är licensierade och uppfyller krav på miljöskydd och arbetsmiljö enligt internationella regler.

Vi återvinner

Våra kunder kan när som helst lämna in sina gamla mobiler för återvinning i våra butiker. Vi ansvarar för en säker hantering av elektronikavfallet. Genom vårt medlemskap i El-Kretsen säkerställer vi att våra produkter tas omhand och återvinns på ett korrekt sätt. Sedan 2007 har vi samlat in över 500 000 mobiler till återvinning.

 • Vi återvinner även vårt egna elektronikavfall. Många av våra inköpta produkter återgår till leverantörerna. På våra kontor följer vi de respektive kommunernas renhållningsförordningar.
 • Vi begränsar landskapspåverkan och elektromagnetisk strålning.
 • Vi delar master med andra operatörer. På så vi minskar vi vår påverkan på landskapsbilden. Och vi gör allt vi kan för att masterna ska smälta in i miljön – oavsett om de står stadsmiljö eller på landsbygden.
 • Vi har förbundit oss att säkra hälsa och säkerhet för våra kunder, anställda och de samhällen där vi är verksamma. Därför följer vi Strålskyddsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. De bygger på Världshälsoorganisationen WHOs rekommendationer vid planering, installation och säkerhetsskyltning vid antenninstallationer. Vi ger alltid våra intressenter objektiv information om eventuella hälsoproblem som är relaterade till våra anläggningar, tjänster och produkter.
 • Vi följer forskning och utveckling.

Vi arbetar med EMF-frågor genom att aktivt följa den vetenskapliga utvecklingen. Mer läsning hittar du här:

Strålsäkerhetsmyndigheten 

WHO:s faktablad om elektromagnetiska fält och mobiltelefoni