For information in English, please scroll down

Information om en säkerhetshändelse

Det här kontantkortet är registrerat med personuppgifter. Sådana uppgifter delar telefonbolagen med nummerupplysningsföretagen om kunden har medgivit det.

Vi har upptäckt ett tekniskt fel hos oss som innebär att vi inte kan säkerställa att vi fått medgivande att lämna ut uppgifter som är registrerade på detta kontantkort. Därför har vi för din säkerhet den 8 november 2022 meddelat nummerupplysningsföretagen att uppgifterna ska tas bort.

Uppgifter som skickas till nummerupplysningsföretagen är vanligtvis namn, adress, telefonnummer och födelsedatum, beroende på vad som är registrerat.

Vi rekommenderar att du, utifrån din egen situation, funderar på om du behöver vidta några åtgärder på grund av det inträffade. Vill du att dina uppgifter ska vara sökbara eller har några andra frågor, vänligen ring vår kundservice. 

Kontakt

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 020–222 222.

Händelsen är anmäld

Vi beklagar det inträffade och ser allvarligt på händelsen. Vi har anmält det som en integritetsincident enligt Lagen om elektronisk kommunikation till Post- och telestyrelsen (PTS). Vårt interna referensnummer för denna anmälan är Ref: 555. Den innehåller inga uppgifter som går att härleda till dig.

Vänliga hälsningar,

Telenor

____________________________________________________________________________

Information about a Security Issue

This prepaid card is registered with personal data. Such information is shared by the telephone companies with the number inquiry services if consent to do so has been given by the client.

We have discovered a technical issue which means that we can’t ensure that consent has been given to share the information registered on this prepaid card. Therefore, on November 8 2022, we notified the number inquiry services to remove the information connected with this prepaid card from their platforms.

The information that usually is sent to the number inquiry services are first and last name, address, phone number and date of birth, depending on what has been registered.

We recommend that you, based on your preference, consider whether you need to take any action. If you want your information to be visible online or if you have any other questions, please call our customer service.

Contact

If you have any questions, please call us on 020-222 222.

The incident has been reported

We apologize for the inconvenience and take the incident seriously. The incident has been reported as a privacy incident according to the electronic communications act to the Swedish Post and Telecom Authority (PTS). Our internal reference number for this notification is Ref: 555. The report does not contain any information that can be traced back to you.

Best Regards,

Telenor