Våra målsättningar

Vi har valt att vara ett hållbart företag miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi har ambitiösa klimatmål som ligger i linje med det internationella arbetet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, förankrade i forskning genom Science Based Targets Initiative. Till 2030 ska vår verksamhet vara klimatneutral och cirkulär, och senast 2040 ska vi ha nettonollutsläpp.

Kvinna balanserar på staket i grönt landskap

Klimatneutrala till 2030 

Till 2030 ska Telenor vara klimatneutrala, vilket innebär att vi minskar våra utsläpp med 95 procent i vår egna verksamhet och klimatkompenserar för resterande utsläpp. Vi arbetar aktivt med att minska vårt klimatavtryck, bland annat genom att: 

- Köpa in grön el i hela vår verksamhet
- Fasa ut 3G-nätet och byta ut gammal nätverksutrustning till förmån för modern och energieffektiv utrustning
- Optimera nedkylning i våra nätverkssajter 

Utöver att minska utsläpp i vår egen verksamhet, har vi även målsättningar för att minska klimatpåverkan i vårt leverantörsled. Vårt mål är att 68 procent av våra leverantörer har satt vetenskapligt baserade hållbarhetsmål, enligt Science Based Target Initiative till år 2025.  

Cirkulära till 2030 

Vi ska även ha en cirkulär verksamhet, vilket innebär att förbättra resursanvändning och förlänga produkters livslängd. Detta ska vi göra genom att bland annat: 

- Samla in gamla telefoner för att återanvända eller återvinna dessa 
- Öka andelen sålda återanvända enheter 
- Undvika att utvinna nya råmaterial i den mån det är möjligt 
- Erbjuda produkter med en högre nivå av förnybara eller återvunna material 
- Reparera trasiga telefoner  
- Följa upp att våra leverantörer håller en god miljömässig standard
Förbättra barns trygghet online

Vi vill ta ansvar för individers behov och rättigheter i den mån det är möjligt, så kallad social hållbarhet. Vi har valt att fokusera på initiativ som ligger nära kärnan i vår verksamhet – det vi är extra bra på. Vårt mål inom social hållbarhet är därför att öka barns trygghet online, något vi aktiverar genom vårt initiativ Nätprat där vi vill få fler barn och viktiga vuxna att prata med varandra om livet på nätet.

Infogarafik hastighet

Nettonollutsläpp år 2040

Utöver att vara klimatneutrala och cirkulära till 2030, är vårt långsiktiga mål att ha nettonollutsläpp till senast år 2040. Det innebär att vi ska ha minskat våra utsläpp i hela värdekedjan med minst 90 procent till år 2040. Resten av växthusgasutsläppen ska ha klimatkompenserats genom projekt som aktivt tar bort koldioxid från luften. Vi är målinriktade och vill bidra till klimatkrisen långsiktigt.