Smarta mätare effektiviserar energibranschen

Utvecklingen av smarta mätare har gått fort och blir allt vanligare. Det är inte bara till fördel för branschen utan efterfrågas även av kunderna som lättare kan planera sin energianvändning. En vinn-vinn-situation för båda parter.

Utveckligen av smarta mätare har gått fort

Smarta mätare innebär att man kan samla in data automatiskt utan att man behöver besöka den fysiska mätaren ute på fältet. Utvecklingen av smarta mätare har gått fort vilket beror på ny lagstiftning men också kommersiella krav. Den nya lagstiftningen satte nya regler för branschen vilket skapade behov av att få fram mer exakta mätdata med jämnare mellanrum. Automatiserad avläsning ger många fördelar jämfört med manuell avläsning. Data samlas in snabbare, datan är mer exakt, det krävs mindre arbetskraft, det är mer kostnadseffektivt och alla nätknutpunkter kan skötas och uppgraderas på distans.

Ett ekosystem av kraftkällor

Med allt snabbare mobila uppkopplingar och smarta mätare som ger information om energiförbrukning och kraftöverföring kan man integrera flera kraftkällor i ett ekosystem. Det gör att el, vatten, olja och naturgas kan samlas i ett distributionsnät. Smarta mätare underlättar dessutom för lokala producenter av energi och andra aktörer inom, eller utanför det ”traditionella” ekosystemet. 

Smarta mätare stärker kundrelationerna

Smarta mätare möjliggör efterfrågebaserad energiproduktion. Det innebär att energiföretagen kan påverka efterfrågan genom att ge konsumenterna incitament att använda elen under vissa tidpunkter. För nätoperatören ger det minskade kostnader, vilket gäller även för kunden som får lägre energikostnader. En vinn-vinn-situation för båda parter. Andra värdehöjande tjänster kan till exempel vara smarta lösningar för hemmet som automatiserar energianvändningen. IoT förbättrar kundrelationer och skapar samtidigt nya intäktsströmmar.

Fördelar med en IoT-lösning

Realtidsinformation ger värdefull kunskap
Smarta mätare ger realtidsinformation om energiförbrukning och strömkvalitet.
Lägre ägandekostnader
Drift- och underhållskostnaderna minskar med fjärrövervakning av data och uppgraderingar av ett stort antal mätare spridda över stora geografiska områden.
Lättare att följa regler och lagkrav
Automatisk mätning med smarta mätare gör det lättare att följa regler och lagkrav.
Effektivare drift
Kontrollera användningen, upptäck funktionsfel och läckage och vidta åtgärder för att förebygga störningar med hjälp av data från IoT-enheter.
Hantera efterfrågan och produktionskapacitet
Produktionskapaciteten kan optimeras med hjälp av realtidsdata om energiförbrukning och strömkvalitet.
Använd förnybara energikällor
Stabil och effektiv strömförsörjning kan uppnås på lokal nivå genom att också använda vind- och solenergi.
Säkra nätet och förhindra bedrägerier
En krypterad lösning skyddar nätet från digitala hot och förhindrar stöld av energi.
Skapa en vinn-vinn-situation med användardata
Data om konsumtionen hjälper konsumenterna att förstå och planera sin energianvändning, samtidigt som leverantörerna kan skapa incitament för att begränsa konsumtionen.
Bättre tjänster och nya affärsmodeller
Fler skräddarsydda tjänster som baseras på verkliga användardata ger nöjdare kunder.

Är ditt företag redo för IoT?

Boka rådgivning med en av våra IoT-specialister. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.